مذهبي

  • رایانه از منظر دین اسلام

    هر امکانات و ابزاری که بتواند به بهبود زندگی دنیایی بشر و رسیدن به هدف نهایی او از حیات دنیوی کمک کند از منظر دین تایید خواهد شد اما به بک شرط !

  • پیامک از نوع شهادت

    دو روز قبل در میان میلیون ها پیامکی که در شبکه های مخابراتی اطراف ما رد و بدل شد، دو پیامک قابلیت آن را یافت که در گنجینه های معنوی تاریخ بشریت و دفاع از…