زن

  • خانه داری هم شغل است؟

    بسیاری از زنان به منظور برخورداری از استقلال مالی و اطمینان خاطر داشتن از آینده خود، به دنبال یافتن یک منبع درآمد و شغلی متناسب هستند.

  • دیر آمدن شوهر به منزل

    حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: «فدارها علی کل حال واحسن الصحبة لها فیصفو عیشک ; همیشه با همسرت مدارا کن، و با او به نیکی همنشینی کن تا زندگیت باصفا شود .»